Νέο βιβλίο: Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι Μαρκοπούλου Δήμητρα και Τσουκαλά Βασιλική, εταίροι της MPlegal, εξέδωσαν βιβλίο στις εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ με τίτλο “Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Εθνική Νομοθεσία – Κατ’ άρθρον αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ – Ευρωπαϊκή & Διεθνής Νομοθεσία – Αποφάσεις ΔΕΕ“.

Το βιβλίο διακρίνεται, μετά από σύντομη γενική εισαγωγή, σε δύο μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στην εθνική νομοθεσία. Περιλαμβάνεται ο κωδικοποιημένος ν. 2472/1997 και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, για τις οποίες έγινε κατά το δυνατό ακριβής περίληψη και παράθεση κατ’ άρθρον. Στη συνέχεια η παράθεση των νομοθετημάτων γίνεται ανά τομέα επεξεργασιών (ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άλλοι νόμοι).
Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή και Κοινοτική νομοθεσία. Παρατίθενται πρώτα τα βασικά ρυθμιστικά κείμενα και στη συνέχεια εκείνα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς επεξεργασίας. Τέλος, περιλαμβάνεται στο βιβλίο και βασική νομολογία.
Σύντομη παράθεση, σε τρίτο μέρος, γίνεται στο διεθνές δίκαιο, κυρίως για την πληρότητα της εικόνας .